Autyt nazw towarów -PROMOCJA do 10 października 20 % rabatu - zapytaj

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzeń fiskalnych:

 • 1.Co ile należy dokonywać przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej?
 • 2.Mam uzasadnione powody, by zmienić serwis obsługujący moje kasy. Jak długo trwa taka procedura, co trzeba zgłosić?
 • 3.Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądach okresowych i czy za brak ich wykonywania grozi jakaś kara?
 • 4.Czy kupując nową kasę mogę za każdym razem starać się o zwrot 50% wartości kasy?
 • 5.Co należy uczynić, aby uzyskać odpis, ulgę 50% od ceny zakupu kasy fiskalnej?
 • 6.Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?
 • 7.Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów oraz książki serwisowe kas zlikwidowanych?
 • 8.Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?
 • 9.W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?
 • 10.Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne ?
 • 11.Chcę zlikwidować kasę fiskalną. Jak postępować?
 • 12.Co to znaczy dokumentacja sprzedaży?

1. Co ile należy dokonywać przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej?

Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych, należy przeprowadzać zgodnie z przepisami co 24 miesiące.

2. Mam uzasadnione powody, by zmienić serwis obsługujący moje kasy. Jak długo trwa taka procedura, co trzeba zgłosić?

W pierwszym rzędzie należy zgłaszać chęć zmiany producentowi, który zgodnie z przepisami, odpowiada za organizację serwisu. Producent z kolei powiadamia o decyzji podatnika odpowiedni Urząd Skarbowy i serwisy. Można też zwrócić się z prośbą do wybranego serwisu (który chcemy żeby nam serwisował kasy fiskalne) o przysłanie np. faksem odpowiedniego druku zgłoszenia. Cały proces trwa średnio od kilku dni do 2 tygodni, w zależności od producenta kasy.

3. Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądach okresowych i czy za brak ich wykonywania grozi jakaś kara?

Najnowsze rozporządzenie MF z dnia 28 listopada 2008 r. określa nowe terminy dokonywania obowiązkowych, okresowych przeglądów urządzeń fiskalnych - obecnie muszą być one wykonywane przez właściwy serwis co najmniej co 24 miesiące. Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik - właściciel urządzenia (zgodnie z rozporządzeniem MF z 20.12.2001 jeśli podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis może zostać zobowiązany do zwrotu ulgi udzielonej z tytułu zakupu kasy rejestrującej). Przepis w sposób jednoznaczny definiuje odpowiedzialność podatnika za zlecanie i pilnowanie terminowości wykonywania przeglądów serwisowych. Zasady odpłatności za fiskalne okresowe przeglądy serwisowe powinny wynikać z dwustronnej umowy pomiędzy serwisem a użytkownikiem kasy.

4. Czy kupując nową kasę mogę za każdym razem starać się o zwrot 50% wartości kasy?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 2b ustawy o VAT nadanym ustawą z 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (...) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących tylko dla kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 50 proc. ceny jej zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2500 zł. Oznacza to, że systemem odpisów nie są objęte kasy nabywane dodatkowo na rozszerzenie działalności oraz kasy nabywane celem wymiany starych modeli kas na nowe. Omawiana ustawa weszła w życie 26 marca 2002 r.

5. Co należy uczynić, aby uzyskać odpis, ulgę 50% od ceny zakupu kasy fiskalnej?

Aby uzyskać 50% (nie więcej jednak niż 2 500 zł) ulgę należy:

 • Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującej przed jej instalacją.
 • Zgłosić do 7 dni rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - do 7 dni po rozpoczęciu tejże rejestracji.
 • Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
 • Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.

Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne. Odliczenie 50% ceny netto obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas. Przy dokupieniu kolejnej kasy nie istnieje już taka możliwość.

Odliczenie może być dokonane w miesiącu (kwartale), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, albo w którymkolwiek następnym miesiącu (kwartale). Do odliczenia konieczny jest dowód zapłaty całej należności za kasę. W przypadku zakupu kasy: na raty albo na kredyt - bank opłacił całość, a dowodem będzie umowa kredytowa; na kupiecki termin płatności - odliczenie będzie możliwe dopiero po zapłacie całej należności, w którejkolwiek deklaracji rozliczeniowej VAT po tym terminie.

Odlicza się od kwoty podatku do zapłaty. Jeżeli kwota ta jest niższa, niż kwota odliczana, można uzyskać zwrot reszty przelewem. Jednakże w danym okresie rozliczeniowym kwota zwracana nie będzie wyższa, niż:

 • 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 • 50 % ww. kwoty - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Kwota nie zwrócona przechodzi na następny okres rozliczeniowy. W następnej deklaracji może zostać odliczona, albo też zwrócona - z tymi samymi ograniczeniami.

Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Do wniosku należy dołączyć: dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy; oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę; informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu; fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. Warto dodać, że część ceny netto odliczonej od podatku VAT można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (zarówno przy zaliczeniu wydatków na zakup kasy bezpośrednio do koszów uzyskania przychodu, jak i przy amortyzacji, również jednorazowej w miesiącu przyjęcia kasy do użytkowania albo w miesiącu następnym). Ograniczenie wartości początkowej dotyczy bowiem wydatków zwróconych podatnikowi, albo odliczonych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, tymczasem 50% ceny kasy odlicza się od podatku VAT.

6. Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na piśmie), po czym wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu (załączając kopię zgłoszenia do US).

7. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów oraz książki serwisowe kas zlikwidowanych?

Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

8. Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?

Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej - w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku - zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.

9. W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?

Jeżeli kasa została utracona, nawet na krótki okres czasu, to przed ponownym rozpoczęciem pracy musi być oddana do przeglądu serwisowego.

10. Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne ?

Wydruki raportów fiskalnych dobowych muszą być wykonane w ściśle określonych odcinkach czasu, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Mogą być wykonywane z inicjatywy użytkownika (sprzedającego) po zakończeniu pracy w danym dniu (i taki sposób jest najbardziej pożądany i naturalny), bądź są wymuszane przez samo urządzenie w sytuacji, gdy od rozpoczęcia sprzedaży upływa pełna doba rozumiana jako określona data a nie upływ 24 godzin. Moduł fiskalny nie dopuści do sytuacji, w której możliwa byłaby sprzedaż w dobie następującej po dwóch kolejnych dobach kalendarzowych sprzedaży licząc okres sprzedaży od momentu wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego po ostatnim raporcie dobowym. Przykład: ostatni raport dobowy został wykonany dn. 11.04 o godz. 17.00. Pierwszy następny paragon został wystawiony dn. 14.04 o godz. 7.00. Sprzedaż będzie możliwa aż do północy z dn. 15.04 na dn. 16.04 - wtedy nastąpi żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego. Jeżeli sprzedaż rozpocznie się dn. 14.04 nie o 7.00 a o 23.00, to żądanie wykonania raportu nastąpi również o północy z dn. 15.04 na dn. 16.04. Natomiast, gdy sprzedaż rozpocznie się dn. 15.04 o godz. 00.05, to żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego nastąpi dopiero o północy z dn. 16.04 na dn. 17.04.

11. Chcę zlikwidować kasę fiskalną. Jak postępować?

Likwidacja kasy fiskalnej wymaga współdziałania podatnika, serwisanta oraz urzędnika urzędu skarbowego.

W związku z likwidacją następuje zaprzestanie pracy kasy w trybie fiskalnym. W związku z tym należy:

 • umówić się z serwisem oraz urzędnikami urzędu skarbowego (miejsce, data, godzina) na odczyt kasy fiskalnej. Najlepiej zgłosić to do swojego serwisu, który umówi spotkanie z urzędem skarbowym i poinformuje podatnika o wyznaczonym terminie. Odczyt kasy ma na celu dokonanie określonych czynności:
  • dokonać oględzin kasy;
  • dokonać oględzin plomb
  • wydrukować łączny raport okresowy za cały okres użytkowania kasy;
  • sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru;
 • po odczycie kasy, należy kasę (moduł fiskalny) wraz z książką serwisową przechowywać przez okres 5 lat tak samo jak inne dokumenty np. rolki paragonów
 • Pamięć fiskalna podlegająca wymianie i może być przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona.
 • Na spotkanie warto umówić się wcześniej, urzędnicy mogą nie mieć wolnego czasu tego samego czy następnego dnia. Średni czas oczekiwania na odczyt kasy fiskalnej może trwać ok. 2 tygodni - zależnie od właściwego urzędu skarbowego.
 • Jeżeli serwis nie istnieje - podatnik powinien podpisać umowę z innym serwisem przed zgłoszeniem do urzędu skarbowego, celem zakończenia jej pracy w trybie fiskalnym.
 • Likwidacja działalności przed upływem 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi 50% ceny kasy fiskalnej.

Zawieszenie
Nie wymaga takich czynności zawieszenie działalności gospodarczej. Jednak w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT przez naczelnika urzędu skarbowego z powodu zaprzestania w wykonywaniu przez tegoż podatnika czynności opodatkowanych należy tych czynności jednak dokonać. W trybie fiskalnym mogą pracować jedynie podatnicy VAT, czynni albo zwolnieni podmiotowo.

Podatek dochodowy
Dla celów podatku dochodowego należy ująć kasę fiskalną w remanencie likwidacyjnym. Pomimo braku modułu fiskalnego ma ona jednak swoją wartość. Można też sporządzić protokół jej likwidacji i po prostu ją wyrzucić (po opisanych wyżej czynnościach). Trzeba to jednak zrobić przed dniem likwidacji, aby w dniu likwidacji nie musiała zostać ujęta w remanencie likwidacyjnym.

Czasem zdarza się, że kasę fiskalną zabiera po prostu serwisant uczestniczący w zakończeniu pracy w trybie fiskalnym. Jeżeli: zabiera ją nieodpłatnie, to albo trzeba wpierw kasę zlikwidować, a potem oddać odpad serwisantowi, albo też trzeba naliczyć podatek VAT od nieodpłatnego przekazania towaru, w stosunku do którego odliczono wcześniej podatek VAT; jeżeli zabiera ją odpłatnie, trzeba wystawić fakturę dostawy; jeżeli po prostu w zamian za usługę sporządzenia protokołu zakończenia pracy w trybie fiskalnym dostaje kasę za darmo, obie strony powinny sobie wystawić faktury: serwisant za usługę, podatnik za kasę, po cenie równej wartości usługi serwisanta. Jeżeli podatnik nie chce wykazywać kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, to powinien tych wszystkich czynności dokonać przed dniem likwidacji działalności gospodarczej. Oznacza to, że najpierw powinien umówić się z serwisantem i urzędnikami w sprawie kasy fiskalnej, potem zakończyć jej pracę, potem kasę zlikwidować czy sprzedaż, a dopiero potem zgłosić likwidację działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym.

Warto mimo wszystko rozważyć sprzedaż kasy, szczególnie droższych modeli. Nawet przy dość wysokich kosztach wymiany modułu fiskalnego może ona znaleźć nabywcę.

UWAGA! Brakujące raporty okresowe Warto sprawdzić zawczasu, czy mamy wydrukowane wszystkie raporty okresowe, jakich wymagają przepisy. Po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym ich sporządzenie nie będzie możliwe.

12. Co to znaczy dokumentacja sprzedaży?

Dokumentowanie sprzedaży:

 • Bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży wydrukuj paragon fiskalny do każdej dokonanej sprzedaży
 • Niezwłocznie wydaj wydrukowany paragon fiskalny nabywcy towaru lub usługi
 • Sprawdzaj, czy kopia paragonu drukuje się na drugiej rolce papieru (pozostającej w całości u Ciebie w kasie)
 • Nabijaj na kasę wyłącznie własną sprzedaż. Sprzedaż obcą mogą ewidencjonować na kasie jedynie ci, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze ewidencjonują oni na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
 • Wystawiając fakturę do paragonu fiskalnego odbierz od nabywcy paragon i połącz go (np. zepnij zszywaczem) z kopią faktury pozostającą w Twojej dokumentacji)

Sporządzaj raporty fiskalne:

 • raport fiskalny dobowy - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 • raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
 • Drukuj wszystko, co kasa "chce" wydrukować, na rolce oryginalnej (zewnętrznej) oraz na rolce kopii - pozostające wewnątrz kasy.
 • Po fiskalizacji nie używaj kasy w trybie niefiskalnym, np. szkoleniowym!

Nazewnictwo:

 • Paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.
 • Raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Wydruk niefiskalny to:

 • każdy niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją (np. próbny), oraz
 • każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT (niektóre kasy drukują również faktury) i raportami fiskalnymi.

<< Powrót

jak odzyskać dane z komputera Problem z komputerem Pozycjonowanie stron Odwirusowanie komputera Zmodernizować komputer Abonament dla firm za usługi Kontakt Korzyści outsourcingu Kasy fiskalne Hosting Router ADSL Sprawdzenie legalności programu Monitoring obiektów Hotspot VoIP Pomoc zdalna serwis laptopów Kasa fiskalna Koszalin Drukarka fiskalna zachodniopomorskie waga elektroniczna Kolektor danych Projektowanie loga Referencje Niszczarka dokumentów start Liczarki banknotów Jak działa VoIP Serwis komputerów Koszalin usługi informatyczne WFMAG Koszalin Quatra Program do biletów plaza dla hotelu program dla hotelu PCMARKET Gastro Pos Antywirus Kaspersky Wdrożenia informatyczne Grafik rezerwacyjny
2006 - 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone - biznessoft.com